RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
(dla uczestników kampanii miejskiej „Biała Wstążka” )

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO przedstawia następujące informacje:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOPS z siedzibą w Gdyni (87-572) ul. Grabowo 2
2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30, za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: iod@mopsgdynia.pl.
3.  Podane przez Uczestnika dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i organizacji kampanii miejskiej „Biała Wstążka” oraz w celach statystycznych a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora.
4.  Przetwarzanie danych Uczestników odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5.  Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
6.  Zgromadzone dane osobowe przechowywane będą do momentu osiągnięcia celu.
7.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.
8.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9.  Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania danych doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.
11.  Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże niezbędne do celów skazanych w pkt. 3.