2012

Zadania zaplanowane i przeprowadzone  w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2012:

 1. od stycznia prowadzona jest dystrybucja publikacji  „Krzywdzenie dziecka w rodzinie. Społeczne uwarunkowania i próby rozwiązań – na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych” M. Dębskiego, – wśród gdyńskich placówek oświatowych, ochrony zdrowia, policji, bibliotekom pedagogicznym w Polsce, na ogólnopolskiej konferencji dla pomocy społecznej, pracownikom pomocy społecznej z woj. podlaskiego i dolnośląskiego w ramach wizyt studyjnych, przew. ZI z woj. pomorskiego, i in. – ponad 1000 egz.
 2. udział, po raz drugi, w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” i uzyskanie akceptacji na realizację projektu „Wspólnie przeciw przemocy – kontynuacja budowania systemu przeciwdziałania przemocy w Gdyni” – kwota dofinansowana 112 500 PLN (w 2011r. – 127 000 PLN);
 3. kontynuacja funkcjonowania „Niebieskiego Patrolu” czyli wspólnych interwencji funkcjonariuszy policji i psychologów z MOPS, w zakresie wsparcia udzielanego podczas interwencji,  osobom doznającym  przemocy   w rodzinie. Udział bierze 3 psychologów z MOPS i 20 policjantów, którzy w każdy wieczór z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek, w godzinach od 18 do 2 nad ranem wspólnie podejmują interwencje domowe związane z przemocą w rodzinie;
 4. kontynuacja comiesięcznych spotkań – w ramach projektu socjalnego wymyślonego i realizowanego przez 2 pracowników socjalnych z DOPS nr 1 pn. „Znam, wiem, reaguję”. Są to warsztaty organizowane przez przedstawicieli Zespołu interdyscyplinarnego dla koalicjantów czyli pracowników socjalnych z Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej, funkcjonariuszy policji z komisariatów, pracowników ochrony zdrowia i oświaty, kuratorów społecznych. Za każdym razem, w PPN-T spotyka się ok. 50 osób, są 4 takie spotkania – trzecie z nich odbędzie się jutro dla rejonu DOPS Nr 2. Łącznie spotkania objąć mają swoim zasięgiem ok. 200 osób;
 5. prowadzenie warsztatów dla rodziców nowonarodzonych dzieci pn. „Szkoła dla rodziców – umiejętność radzenia sobie po urodzeniu dziecka” , w skrócie „Szkoła radzenia od urodzenia” dla młodych mam i tatusiów, która ma umożliwić nabycie praktycznych umiejętności i bardziej wyrozumiałych postaw partnerskich i rodzicielskich, budowanie relacji bez konieczności stosowania zachowań przemocowych, zrozumienia powiązań pomiędzy fizjologią człowieka a jego zachowaniem, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, eliminowania stereotypów i uprzedzeń związanych z wychowaniem dziecka, wzmocnienia właściwych zachowań i nawyków oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności – przewidzianych jest od października do do końca roku 12 spotkań  z mamami i 8 z tatami, w grupach do 15 osób;
 6. kontynuacja utrzymania  „pokoju dla sprawców przemocy w rodzinie”,  który utworzony został w październiku 2011r. – jako narzędzie dla prokuratorów i sędziów, aby móc czasowo odizolować osoby stosujące przemoc od wspólnego zamieszkiwania z tymi, których krzywdzą. Skuteczność takiego środka, jest możliwa tylko posiadając takie „dedykowane” miejsce;
 7. kontynuacja utrzymania i aktualizowania strony internetowej „zatrzymajprzemoc.pl” – jest to lista miejsc, w których mogą znaleźć pomoc i wsparcie osoby uwikłane w przemoc w rodzinie;
 8. kontynuacja działań psychologicznych dla osób doznających przemocy w rodzinie – profilaktyka i konsultacje – pomoc udzielana jest w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni;
 9. przeprowadzenie 2 warsztatów wyjazdowych dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego – dla ok. 100 osób każdy: pierwsze odbyły się w kwietniu, drugie w październiku 2012r.;
 10. współorganizowanie i koordynowanie miejskiej kampanii społecznej „Biała Wstążka”, której głównym organizatorem są nauczyciele i słuchacze Kolegium Miejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni – na ponad  300 słuchaczy, ok. połowa to mężczyźni;
 11. zorganizowanie niniejszej konferencji o zasięgu miejskim – na ok. 300 osób.
 12. od stycznia prowadzone są szkolenia, skierowane do przedstawicieli instytucji mających prawo wszczynania procedury Niebieskich Kart, z zasad funkcjonowania ZI oraz procedury NK. Szkolenia te prowadzone były wspólnie przez przedstawicieli ZI: nadkom. Ewę Plucińską z KMP, koordynatorów SOW – Magdalenę Wróbel/Dorotę Kiciak, straż miejską – Iwonę Pol, prokuratora – Magdę Węglowską i przew. ZI.
  • Łącznie w 25 instytucjach przeprowadzono powyższe szkolenia dla ponad 690 osób.
  • 3 szpitale – 57 osób z kierowniczego personelu pielęgniarskiego
  • Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego – 43 ratowników medycznych
  • 7 przedszkoli – 61 nauczycieli
  • 23 dyrektorów przedszkoli
  • 3 szkoły podstawowe – 108 nauczycieli/pedagogów tworzących Rady Pedagogiczne
  • 3 Zespoły Szkół (SP i GM) – 141 nauczycieli/pedagogów tworzących Rady Pedagogiczne
  • 2 szkoły ponadgimnazjalne – 63 nauczycieli/pedagogów tworzących Rady Pedagogiczne
  • 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 15 psychologów i pedagogów
  • 1 Biuro Porad Obywatelskich – 16 doradców prawnych i psychologów
  • 2 Komisariaty Policji – 44 policjantów patrolowych i dzielnicowych
  • Zespół Kuratorów przy SR – ok. 30 kuratorów społecznych
  • 1 DOPS – 25 pracowników socjalnych
  • Przedstawiciele ZI z powiatu słupskiego – 23 osoby
 13. od stycznia wszczęto 253 procedury NK z czego zakończono 94 i trwa jeszcze 7 procedur wszczętych w 2011r. – czyli czynnych jest 166 procedur NK, odbyły się 4 spot. ZI i ponad 600 spotkań GR.

Dodaj komentarz