2011

Podsumowanie kampanii na konferencji w Multikinie

To już po raz trzeci podsumowujemy realizację całorocznych działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Gdyni.

W naszym mieście zmiany związane ze zmianą przepisów wprowadzano sukcesywnie, od sierpnia 2010r., i na tyle płynnie, że można było realizować także wiele innych inicjatyw wspierających gdynian uwikłanych w  przemoc w rodzinie.

Było to możliwe głównie dlatego, że od ok. 5 lat dość konsekwentnie budowana jest w naszym mieście koalicja wielu instytucji i organizacji, mająca na celu współdziałanie i uzupełnianie się w rozwiązywaniu m.in. problemu przemocy w rodzinie. Poza tym jako samorząd od początku widzieliśmy zasadność wspierania – w tym finansowego –  takich działań w ramach dodatkowych środków kierowanych do MOPS.  Nie jest to wbrew pozorom takie oczywiste, ponieważ ustawa jako źródła finansowania  wymienia ustawę o trzeźwości i ustawę o pomocy społecznej, które mają dość swoich zadań i ograniczeń więc wygenerowanie dodatkowych środków na ten cel nie jest w Polsce takie powszechne.

A zmiany po nowemu rozpoczęliśmy, wyprzedzając nawet przepisy, od stworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – styczeń 2010r. Zapisane w nim, m.in., główne cele i zasoby pozwalają na podejmowanie co roku konkretnych działań.

I tak, w roku obecnym nowymi działaniami były:

 1. wzięcie udziału w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” i uzyskanie akceptacji na realizację projektu „Wspólnie przeciw przemocy – budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Gdyni” – kwota dofinansowana 127 000;
 2. powstanie „Niebieskiego Patrolu” czyli wspólnych interwencji funkcjonariuszy policji i psychologów z MOPS, w zakresie wsparcia udzielanego podczas interwencji,  osobom doznającym  przemocy   w rodzinie;
 3. organizowanie comiesięcznych spotkań roboczych dla pracowników socjalnych Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej, funkcjonariuszy policji z komisariatów, pracowników ochrony zdrowia i oświaty  z członkami zespołu interdyscyplinarnego – za każdym razem spotyka się ok. 50 osób, a są 4 takie spotkania;
 4. prowadzenie programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. „Kompania Żyrafa” dla młodzieży klas pierwszych, mających uczyć komunikowania się bez przemocy  – pierwsza edycja odbyła się od kwietnia do czerwca br., druga zaczęła się we wrześniu i potrwa do świąt.  Udział w tym pilotażowym projekcie bierze 5 szkół – 4 gimnazja i 1 szkoła ponadgimnzjalna – ok. 400 uczniów;
 5. utworzenie  „pokoju dla sprawców przemocy w rodzinie”,  otwarcie odbyło się 17.10.br. – miejsce jednocześnie dla 2 osób
 6. wydanie w formie publikacji badań socjologicznych przeprowadzonych we współpracy UG i MOPS-  na koniec roku

Kontynuację zaś miały:

 1. strona internetowa „zatrzymajprzemoc.pl”;
 2. działania psychologiczne dla osób doznających przemocy w rodzinie – wsparcie terapeutyczne – pomoc udzielana jest w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy Zespole Placówek Specjalistycznych;
 3. przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych dla członków zespołu interdyscyplinarnego –;
 4. wspieranie i koordynowanie miejskiej kampanii społecznej „Biała Wstążka”, której głównym organizatorem są  nauczyciele i uczniowie ponadgimnazjalnych  szkół gdyńskich (w tym roku jest to Zespół Szkół Technicznych).
 5. organizowanie konferencji o zasięgu miejskim.

Następnym krokiem do realizacji znowelizowanej ustawy było przeformułowanie funkcjonowania i utworzenie po nowemu Zespołu Interdyscyplinarnego, który w składzie 111 osób został powołany w listopadzie 2010r., natomiast swój rzeczywisty byt i pracę rozpoczął w lutym tego roku, realizując założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz wspomnianej  ustawy.

Natomiast od 18 października br., kiedy to weszły w życie przepisy wykonawcze do ustawy czyli rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, działania Zespołu zyskały solidne podstawy prawne. Oczywiście jeszcze wiele pracy przed Zespołem, aby umiejętnie wdrożyć i realizować procedurę Niebieska Karta.

 

 

Dodaj komentarz